Wiadomości branżowe

Ponadprzeciętne wyniki programu inwestycyjnego dla Klientów Private Banking BRE Banku

Program inwestycyjny dla Klientów Private Banking oferowany przez BRE Bank wspólnie z Generali Życie TU S.A., po kolejnych 6 miesiącach funkcjonowania  (1.03-31.08 br.), przyniósł ponadprzeciętne wyniki, pokonując produkty konkurencyjne - lokaty bankowe i fundusze pieniężne. Rentowność netto funduszu kapitałowego o strategii gwarantowanej wyniosła 5,21% p.a., a dla strategii mieszanej i agresywnej odpowiednio: 12,8% i 17%, licząc od początku ich działalności, czyli od listopada 2004 r.Od 10 października br. ubezpieczenie na życie i dożycie będzie dostępne również w strategii gwarantowanej z dwuletnim okresem inwestycyjnym.Celem programu inwestycyjnego powiązanego z ubezpieczeniem na życie, oferowanego wspólnie z Generali jest efektywne pomnażanie środków, przy jednoczesnym objęciu jego uczestników ochroną ubezpieczeniową. Klienci, w zależności od akceptowanego poziomu ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu, mają możliwość wyboru produktu umożliwiającego inwestowanie środków w wybranej strategii:gwarantowanej,mieszanej,agresywnej.Ubezpieczenie na życie i dożycie – strategia gwarantowana - od 10 października br. będzie

Program inwestycyjny dla Klientów Private Banking oferowany przez BRE Bank wspólnie z Generali Życie TU S.A., po kolejnych 6 miesiącach funkcjonowania  (1.03-31.08 br.), przyniósł ponadprzeciętne wyniki, pokonując produkty konkurencyjne – lokaty bankowe i fundusze pieniężne. Rentowność netto funduszu kapitałowego o strategii gwarantowanej wyniosła 5,21% p.a., a dla strategii mieszanej i agresywnej odpowiednio: 12,8% i 17%, licząc od początku ich działalności, czyli od listopada 2004 r.
Od 10 października br. ubezpieczenie na życie i dożycie będzie dostępne również w strategii gwarantowanej z dwuletnim okresem inwestycyjnym.

Celem programu inwestycyjnego powiązanego z ubezpieczeniem na życie, oferowanego wspólnie z Generali jest efektywne pomnażanie środków, przy jednoczesnym objęciu jego uczestników ochroną ubezpieczeniową. Klienci, w zależności od akceptowanego poziomu ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu, mają możliwość wyboru produktu umożliwiającego inwestowanie środków w wybranej strategii:

  • gwarantowanej,
  • mieszanej,
  • agresywnej.

Ubezpieczenie na życie i dożycie ? strategia gwarantowana – od 10 października br. będzie dostępne w dwóch horyzontach czasowych, do już oferowanej z półrocznym okresem inwestycyjnym, dołączy strategia gwarantowana z dwuletnim okresem inwestycyjnym.

W przypadku 6-miesięcznej strategii gwarantowanej w PLN środki ze składek lokowane są głównie w bony skarbowe, a także w krótkoterminowe dłużne papiery przedsiębiorstw i depozyty bankowe. Gwarantowana stopa zwrotu, wynosząca 3%, jest powiększana o udział w zysku z tytułu zrealizowanych inwestycji. Przewidywana rentowność netto dla Klienta powinna o ok. 20% przewyższać dochód z lokat bankowych o podobnym terminie zapadalności. W przeciwieństwie do strategii o dwuletnim horyzoncie inwestycji, Klient może przystąpić do programu w dowolnym momencie, a po zakończeniu 6 miesięcy ? istnieje możliwość automatycznego odnowienia.

Nowy program inwestycyjny o 2-letniej strategii gwarantowanej w PLN lub USD będzie oferowany wyłącznie w okresach subskrypcyjnych. Dla każdej subskrypcji będzie określona z góry stopa procentowa, uzależniona od rentowności:

  • dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz papierów dłużnych przedsiębiorstw ? w przypadku strategii w PLN,
  • denominowanych w dolarach amerykańskich krótko- i średnioterminowych papierów dłużnych o niskim poziomie ryzyka emitowanych przez rządy krajów OECD i międzynarodowe korporacje o wysokiej wiarygodności kredytowej.
A to już wiesz?  2 nowe lokaty w ofercie BRE Banku

Dla pierwszej subskrypcji, trwającej od 10 do 13 października, ustalono 2-letnie stopy gwarantowane netto w wysokości: 6,7% – dla strategii w PLN i 6,78% dla strategii w USD. Minimalne kwoty inwestycji to 20.000 PLN dla strategii w PLN lub 20.000 USD dla strategii w USD.

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym o strategii mieszanej bądź agresywnej jest inwestycją bezterminową. W ramach strategii środki ze składek inwestowane są w jednostki uczestnictwa wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych, obligacje, bony skarbowe, papiery dłużne przedsiębiorstw oraz depozyty bankowe.

Konstrukcja programów inwestycyjnych oferowanych przez Private Banking BRE Bank S.A. we współpracy z Generali Życie Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. łączy atrybuty produktu inwestycyjnego i ubezpieczeniowego, co gwarantuje, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bezpieczeństwo finansowe osób uposażonych wskazanych przez Klienta.
Inwestycja w tego rodzaju programy zwalnia potencjalnego inwestora z podatku spadkowego i dochodowego, a w przypadku strategii gwarantowanej dodatkowo zwalnia z podatku od uzyskanych zysków z tytułu dochodów kapitałowych.

Większość programów ubezpieczeniowych wymaga od klienta m.in. specjalistycznych wizyt lekarskich, wypełniania czasochłonnych ankiet medycznych, wykonywania dodatkowych badań itp.

W przypadku programów inwestycyjnych Private Banking BRE Bank SA i Generali Życie TU S.A. nie jest to wymagane a wszelkie formalności związane z przystąpieniem do programu inwestycyjnego są maksymalnie uproszczone i dokonywane wyłącznie za pośrednictwem doradcy Private Banking BRE Bank SA.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy